Door
Laatste bewerking: september 16, 2013

Introductie Website

Deze web­si­te is bedoeld als onli­ne-tool en stelt een voor vele situ­a­ties bruik­ba­re werk­wij­ze voor bij het orga­ni­se­ren van ten­toon­stel­lin­gen. Dit kan het ont­wik­ke­len van een beurs­stand zijn tot het opzet­ten ven een ten­toon­stel­ling in een erf­goed instelling.

De voor­ge­stel­de werk­wij­ze geeft inzicht en hou­vast bij de tot­stand­ko­ming van een ten­toon­stel­ling en laat zien, hoe het ont­wik­kel– en ont­werp­pro­ces gestruc­tu­reerd kan wor­den en waar en wan­neer wel­ke dis­ci­pli­nes inge­scha­keld moe­ten wor­den. De web­si­te is bruik­baar voor zowel opdracht­ge­vers, pro­fes­si­o­nals als ont­wer­pers en studenten.

Het is niet de bedoe­ling dat de werk­wij­ze en het daar­aan ten grond­slag lig­gen­de model rigi­de toe te pas­sen bij de orga­ni­sa­tie van een ten­toon­stel­ling. Zoals ieder model is ook deze bedoeld om als richt­lijn gehan­teerd te wor­den en aan te pas­sen aan de werk­wij­ze zoals die in de eigen instel­ling gebrui­ke­lijk is, of aan de spe­ci­fie­ke eisen die een bepaald pro­ject stelt.

Deze web­si­te is geba­seerd op het Pro­ject­mo­del Ten­toon­stel­lin­gen geschre­ven door de auteur aan het ein­de van de 1980er jaren geza­men­lijk met Jan Ver­haar. Er was een bre­de belang­stel­ling voor het Pro­ject­mo­del Ten­toon­stel­lin­gen. Niet alleen werd het Pro­ject­mo­del Ten­toon­stel­len gebruikt op de Rein­wardt Aca­de­mie (facul­teit erf­goed­stu­dies van de Amster­dams Hoge­school voor de Kun­sten) maar ook door ver­schil­len­de ande­re oplei­din­gen en cur­sus­sen in Neder­land en Bel­gië. Ook van­uit het bui­ten­land was er belang­stel­ling. Het Project­mo­del Ten­toon­stel­lin­gen werd dan ook ver­taald in het Engels, Ara­bisch, Chi­nees, Indo­ne­sisch en Viet­na­mees. De finan­ci­ë­le aspec­ten wer­den omge­werkt tot een bij­dra­ge aan de ICOM/ICEE uit­ga­ve Exhi­bi­ti­on Bud­get­ting. 1

Het model is niet alleen ont­wik­keld van­uit the­o­re­ti­sche noties, maar is geba­seerd op de prak­tijk. Deze werd opge­daan in de dage­lijk­se prak­tijk van het muse­o­lo­gi­sche ont­werp- en advies­bu­reau van de auteur, Pro­ject­bu­ro Mee­ter. Ver­der heb­ben de zoge­naam­de ten­toon­stel­lings­prac­ti­ca, zoals die van­af 1980 aan de Rein­wardt Aca­de­mie wer­den gege­ven bij­ge­dra­gen. Door het bege­lei­den van stu­den­ten bij ten­toon­stel­lings­pro­jec­ten in opdracht van de oplei­ding maar ook in opdracht met exter­ne opdracht­ge­vers is het inzicht gegroeid over hoe een hand­lei­ding zoda­nig sys­te­ma­tisch op te zet­ten, zodat deze bruik­baar is als dage­lijks hulp­mid­del en referentieboek.

Het model op deze web­si­te heeft dezelf­de opzet en struc­tuur als het Pro­ject­mo­del Ten­toon­stel­lin­gen, maar inter­pre­teert het medi­um ten­toon­stel­lin­gen veel bre­der . Het gaat ook die­per in op aspec­ten van het ont­werp­pro­ces en maakt daar­bij gebruik van ken­nis­ge­bie­den als per­cep­tie, semi­o­tiek en tentoonstellingstaal.

Van­uit de gedach­te dat voor het maken van een com­mer­ci­ë­le ten­toon­stel­ling dezelf­de com­pe­ten­ties nodig zijn als voor het maken van cul­tu­re­le ten­toon­stel­lin­genkort­om, zij een gemeen­schap­pe­lijk, onder­lig­gend ken­nis­ge­bied heb­benwordt er hier voor gepleit deze werel­den dich­ter bij elkaar te bren­gen en voor­al ook om van elkaar te leren. Voor de cul­tu­re­le wereld is in het bij­zon­der het pro­ject­ma­ti­ge, het zake­lij­ke, effi­ci­ën­te en publieks­ge­rich­te van de com­mer­ci­ë­le wereld inte­res­sant. De com­mer­ci­ë­le wereld kan veel leren van het inhou­de­lij­ke /content gerich­te karak­ter van de cul­tu­re­le ten­toon­stel­lin­gen, zowel voor wat betreft het over­bren­gen van een ver­haal, de bood­schap, als voor wat betreft de ver­ta­ling daar­van in het ont­werp van de ten­toon­stel­ling (toe­pas­sen ten­toon­stel­lings­taal). Op deze web­si­te wordt hier een aan­zet toe gege­ven. In de per­soon van de Exhi­bi­ti­on Direc­tor 2 krijgt deze nieu­we ten­toon­stel­lings­dis­ci­pli­ne steeds meer gestalte.

Ten behoe­ve van de lees­baar­heid is deze web­si­te in de man­ne­lij­ke per­soons­vorm geschreven.
  1. Fran­çois Trem­blay, Alle­gra Wright, Han Mee­ter Exhi­bi­ti­on Bud­ge­ting (z.p., z.j.) uit­ge­ge­ven in de serie ICEE tools van de Inter­na­ti­o­nal Com­mit­tee for Exhi­bi­ti­on and Exchan­ge van de Inter­na­ti­o­nal Coun­cil of Muse­ums (ICOM)
  2. Het woord direc­tor wordt hier gebruikt in de bete­ke­nis van regis­seur die, zoals een film­re­gis­seur in essen­tie een hele film tot stand brengt, een ten­toon­stel­ling rea­li­seert. In fei­te gaat het hier om een publieks­ge­rich­te con­cep­tu­eel den­ken­de pro­fes­si­o­nal, die de inter­dis­ci­pli­ne ten­toon­stel­len beheerst, in staat is een ten­toon­stel­lings­pro­ject aan te stu­ren, inhou­de­lijk, com­mu­ni­ca­tief, vorm­tech­nisch en medi­aal te inter­pre­te­ren en pro­duc­tie­tech­nisch te mana­gen en daar­bij basis­ken­nis heeft van moder­ne inzich­ten op het gebied van ten­toon­stel­lings­tech­nie­ken, mul­ti­me­di­a­le en ICT toe­pas­sin­gen.