Door
Laatste bewerking: augustus 1, 2013

Take a look

Tekst 1

WELKOM OP PLATFORM EXHIBITIONS

Dit Plat­form is opge­zet als een onli­ne-tool voor het ont­wik­ke­len van ten­toon­stel­lin­gen.

Het richt zich op alle soor­ten ten­toon­stel­lin­gen, van een tij­de­lij­ke ten­toon­stel­ling in een erf­goed instel­ling tot een beurs­stand.

De web­si­te is bruik­baar voor ieder­een die zich met ten­toon­stel­lin­gen bezig houdt, van opdracht­ge­vers, tot pro­fes­si­o­nals als ont­wer­pers en stu­den­ten.

 

 

Tekst 2

 

 

PLATFORM EXHIBITIONS

geeft ach­ter­grond­in­for­ma­tie over het feno­meen ten­toon­stel­lin­gen

en stelt een werk­wij­ze voor die inzicht en hou­vast geeft bij de tot­stand­ko­ming van een ten­toon­stel­ling en die het ont­wik­kel– en ont­werp­pro­ces struc­tu­reert.

 

RICHTLIJN

De voor­ge­stel­de werk­wij­ze is bedoeld als richt­lijn.

Deze is flexi­bel van opzet en kan aan­ge­past wor­den aan de werk­wij­ze zoals die bij een instel­ling gebrui­ke­lijk is of aan de spe­ci­fie­ke eisen die een bepaald pro­ject stelt.

Een rigi­de toe­pas­sing van het model ligt niet in de bedoe­ling.