Door , geredigeerd door Mario Jellema
Laatste bewerking: juni 8, 2020

9 Evaluatiefase / Tentoonstellingscommunicatie

Evaluatie van de tentoonstelling

Op basis van het eind­rap­port van het sum­ma­tief publieks­on­der­zoek en van ande­re publieks­re­ac­ties zoals bij­voor­beeld naar voren zijn geko­men bij de bezoe­kers­re­ac­tie-ser­vi­ce, wordt de ten­toon­stel­ling als pro­duct geë­va­lu­eerd. Nage­gaan wordt  of de ten­toon­stel­ling als geheel, de pre­sen­ta­ties afzon­der­lijk en/of ande­re deel­as­pec­ten aan de doel­stel­ling heb­ben beant­woord, en/of de gewens­te doel­groe­pen daad­wer­ke­lijk zijn bereikt. De con­clu­sies wor­den opge­no­men in het Eva­lu­a­tie­rap­port, waar nodig aan­ge­vuld met aan­be­ve­lin­gen voor ver­be­te­rin­gen bij vol­gen­de ten­toon­stel­lings­pro­jec­ten.