Door , geredigeerd door Mario Jellema
Laatste bewerking: juni 8, 2020

8 Afsluitingsfase / Ontwerp

Demontage tentoonstelling

Gedu­ren­de de Afslui­tings­fa­se wordt de ten­toon­stel­ling gede­mon­teerd. Indien er een een Demon­ta­ge­plan is opge­steld wor­den deze werk­zaam­he­den uit­ge­voerd con­form dit plan. Uit duur­zaam­heids­over­we­gin­gen wordt gead­vi­seerd de ten­toon­stel­lings­on­der­de­len zoals audio­vi­su­e­le en digi­ta­le hard­wa­re en ten­toon­stel­lings­meu­bels zoveel moge­lijk te her­ge­brui­ken voor nieu­we ten­toon­stel­lin­gen of voor her­ge­bruik aan ande­ren aan te bie­den. Rest­ma­te­ri­a­len wor­den zo mili­eu­vrien­de­lijk afge­voerd.