Door
Laatste bewerking: september 16, 2013

Introductie Website

Deze web­site is bedoeld als online-tool en stelt een voor vele sit­u­aties bruik­bare werk­wi­jze voor bij het organ­is­eren van ten­toon­stellin­gen. Dit kan het ontwikke­len van een beurs­stand zijn tot het opzetten ven een ten­toon­stelling in een erf­goed instelling.

De voorgestelde werk­wi­jze geeft inzicht en hou­vast bij de tot­stand­kom­ing van een ten­toon­stelling en laat zien, hoe het ontwikkel– en ontwerp­pro­ces gestruc­tureerd kan wor­den en waar en wan­neer welke dis­ci­plines ingeschakeld moeten wor­den. De web­site is bruik­baar voor zowel opdracht­gev­ers, pro­fes­sion­als als ontwer­pers en studenten.

Het is niet de bedoel­ing dat de werk­wi­jze en het daaraan ten grond­slag liggende model rigide toe te passen bij de organ­isatie van een ten­toon­stelling. Zoals ieder model is ook deze bedoeld om als richtlijn gehanteerd te wor­den en aan te passen aan de werk­wi­jze zoals die in de eigen instelling gebruike­lijk is, of aan de spec­i­fieke eisen die een bepaald project stelt.

Deze web­site is gebaseerd op het Pro­ject­model Ten­toon­stellin­gen geschreven door de auteur aan het einde van de 1980er jaren geza­men­lijk met Jan Ver­haar. Er was een brede belang­stelling voor het Pro­ject­model Ten­toon­stellin­gen. Niet alleen werd het Pro­ject­model Ten­toon­stellen gebruikt op de Rein­wardt Acad­e­mie (fac­ul­teit erf­goed­stud­ies van de Ams­ter­dams Hogeschool voor de Kun­sten) maar ook door ver­schil­lende andere oplei­din­gen en cur­sussen in Ned­er­land en Bel­gië. Ook vanuit het buiten­land was er belang­stelling. Het Project­model Ten­toon­stellin­gen werd dan ook ver­taald in het Engels, Ara­bisch, Chi­nees, Indone­sisch en Viet­namees. De finan­ciële aspecten wer­den omgew­erkt tot een bij­drage aan de ICOM/ICEE uit­gave Exhi­bi­tion Bud­get­ting. 1

Het model is niet alleen ontwikkeld vanuit the­o­retis­che noties, maar is gebaseerd op de prak­tijk. Deze werd opgedaan in de dagelijkse prak­tijk van het muse­ol­o­gis­che ontwerp– en advies­bu­reau van de auteur, Pro­ject­buro Meeter. Verder hebben de zoge­naamde ten­toon­stelling­sprac­tica, zoals die vanaf 1980 aan de Rein­wardt Acad­e­mie wer­den gegeven bijge­dra­gen. Door het begelei­den van stu­den­ten bij ten­toon­stelling­spro­jecten in opdracht van de oplei­d­ing maar ook in opdracht met externe opdracht­gev­ers is het inzicht gegroeid over hoe een han­dlei­d­ing zodanig sys­tem­a­tisch op te zetten, zodat deze bruik­baar is als dagelijks hulp­mid­del en referentieboek.

Het model op deze web­site heeft dezelfde opzet en struc­tuur als het Pro­ject­model Ten­toon­stellin­gen, maar inter­pre­teert het medium ten­toon­stellin­gen veel breder . Het gaat ook dieper in op aspecten van het ontwerp­pro­ces en maakt daar­bij gebruik van ken­nis­ge­bieden als per­cep­tie, semi­otiek en tentoonstellingstaal.

Vanuit de gedachte dat voor het maken van een com­mer­ciële ten­toon­stelling dezelfde com­pe­ten­ties nodig zijn als voor het maken van cul­turele ten­toon­stellin­genkor­tom, zij een gemeen­schap­pelijk, onderliggend ken­nis­ge­bied hebbenwordt er hier voor gepleit deze werelden dichter bij elkaar te bren­gen en vooral ook om van elkaar te leren. Voor de cul­turele wereld is in het bij­zon­der het pro­ject­matige, het zake­lijke, effi­ciënte en pub­lieks­gerichte van de com­mer­ciële wereld inter­es­sant. De com­mer­ciële wereld kan veel leren van het inhoudelijke /content gerichte karak­ter van de cul­turele ten­toon­stellin­gen, zowel voor wat betreft het over­bren­gen van een ver­haal, de bood­schap, als voor wat betreft de ver­tal­ing daar­van in het ontwerp van de ten­toon­stelling (toepassen ten­toon­stellingstaal). Op deze web­site wordt hier een aanzet toe gegeven. In de per­soon van de Exhi­bi­tion Direc­tor 2 kri­jgt deze nieuwe ten­toon­stellings­dis­ci­pline steeds meer gestalte.

Ten beho­eve van de lees­baarheid is deze web­site in de man­nelijke per­soonsvorm geschreven.
  1. François Trem­blay, Alle­gra Wright, Han Meeter Exhi­bi­tion Bud­get­ing (z.p., z.j.) uit­gegeven in de serie ICEE tools van de Inter­na­tional Com­mit­tee for Exhi­bi­tion and Exchange van de Inter­na­tional Coun­cil of Muse­ums (ICOM)
  2. Het woord direc­tor wordt hier gebruikt in de beteke­nis van regis­seur die, zoals een film­regis­seur in essen­tie een hele film tot stand brengt, een ten­toon­stelling realiseert. In feite gaat het hier om een pub­lieks­gerichte con­ceptueel denk­ende pro­fes­sional, die de inter­dis­ci­pline ten­toon­stellen beheerst, in staat is een ten­toon­stelling­spro­ject aan te sturen, inhoudelijk, com­mu­ni­catief, vormtech­nisch en medi­aal te inter­preteren en pro­duc­ti­etech­nisch te man­a­gen en daar­bij basisken­nis heeft van mod­erne inzichten op het gebied van ten­toon­stelling­stech­nieken, mul­ti­me­di­ale en ICT toepassin­gen.